הסדר פשרה

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה
 

מובא בזה לידיעת הציבור, בהתאם לסעיף 25(א)(3) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו- 2006 (להלן – "החוק"), כי לבית המשפט המחוזי מרכז (להלן – "בית המשפט") הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה (להלן – "הסדר הפשרה") ולמתן תוקף של פסק דין להסדר הפשרה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית בת"צ 45992-11-22 אזולאי נ' ש.ר רגע בטבע בע"מ  (להלן – "בקשת האישור" ו – "הבקשה"). עניינה של בקשת האישור הינה טענת המבקשת לפיה הערכים התזונתיים המוצגים על המוצרים ששיווקה המשיבה אינם משקפים את תכולת המוצרים. ובכך המשיבה הפרה את הוראותיו של חוק הגנת הצרכן, לרבות ניצול והטעייה, כמו גם דינים נוספים רבים.

המשיבה דוחה את הטענות שבבקשת האישור.

עיקרי הסדר הפשרה:

1.         קבוצת התובעים אשר עליה יחול הסדר הפשרה הינה כל מי שרכש מוצרים של המשיבה בשבע השנים שקדמו למועד הגשת בקשת האישור ועד למועד אישור הסדר הפשרה (להלן – "קבוצת התובעים" או "הקבוצה").

2.         המשיבה תעניק פיצוי בהיקף כולל של 600,000 ₪. 300,000 ₪ בהנחות על מוצרים שירכשו מהמשיבה (באתר האינטרנט שלה) ו300,000 ₪ בתרומת מוצרים לעמותות מוסכמות. בנוסף המשיבה תשנה את אריזת המוצרים באופן שתתווסף הערה לפיה "חלק מרכיבי המוצרים הינם פירות ולפיכך שיעור הסוכר הנקוב עלול להשתנות בהתאם לעונות השנה". כמו כן, המשיבה מתחייבת כי תוסיף במוצר בו ערכי הסוכר הממוצעים על פני עונת השנה עולה על שיעור הסוכר המחייב הוספת מדבקה אדומה או תפעל לשינוי המתכון באופן ששיעור הסוכר לא יחייב תוספת זו.

הגשת התנגדויות להסדר הפשרה והסתלקות מהקבוצה

3.         אדם הנמנה עם חברי הקבוצה, רשות ציבורית הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר לעניין בו עוסקת בקשת האישור, ארגון הפועל לקידום מטרה ציבורית כאמור והיועץ המשפטי לממשלה, רשאים להגיש התנגדות מנומקת בכתב להסדר הפשרה ולהמלצה המוסכמת בעניין הגמול ושכר הטרחה. ההתנגדות תכלול שם מלא, ת.ז, כתובת ומספר טלפון.

4.         כל חבר קבוצה רשאי לבקש מבית המשפט, להתיר לו לצאת מן הקבוצה שעליה יחול הסדר הפשרה, ולא – ייחשב כמי שנתן הסכמתו להיכלל בקבוצה ולהתקשרותו בהסדר הפשרה, ובכלל זה כמי שהתגבש כלפיו ובעניינו מעשה בית דין (כהגדרתו בהסדר הפשרה). הבקשה תכלול שם מלא, ת.ז כתובת ומספר טלפון.

5.         את ההתנגדויות והבקשות ליציאה מהקבוצה יש להגיש למזכירות בית המשפט המחוזי מרכז לתיק ת"צ 45992-11-22, בתוך 45 יום ממועד פרסום מודעה זו.

שונות

6.         הבקשה והנוסח המלא והמחייב של הסדר הפשרה עומדים לעיון חברי הקבוצה בפנקס התובענות הייצוגיות. בנוסף, המסמכים יועמדו לעיון באופן האמור אצל ב"כ המבקש, עו"ד ד"ר ליאת שטיין, בתיאום מראש בטלפון שמספרו 03-6551010.

7.         עם אישור בית המשפט את הסדר הפשרה, יתגבש אוטומטית מעשה בית דין ביחס לכל חברי הקבוצה, כך שלחברי הקבוצה לא תעמוד עוד כל תביעה ו/או טענה ו/או זכות ו/או דרישה מכל מין ו/או סוג שהוא הנוגעים לענייני בקשת האישור, למעט מי מחברי הקבוצה שביקש מבית המשפט להתיר לו לצאת מהקבוצה בהתאם להוראות סעיף 18(ו) לחוק, ויציאתו מהקבוצה אושרה על ידי בית המשפט.

8.         תוקף הסדר הפשרה מותנה בקבלת אישור בית המשפט.

9.         נוסח מודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.